اکولوژی
1. رابطه طول- وزن و مقایسه برخی ویژگی‌های ریختی ماهی گورخری زاگرس Aphanius vladykovi Coad, 1988 (شعاع بالگان: کپورماهیان دندان دار) در سرشاخه‌های رودخانه کارون در استان چهارمحال و بختیاری

علی اکبر هدایتی؛ امید جعفری؛ منوچهر نصری؛ حامد غفاری فارسانی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 495-507

چکیده
  به منظور تعیین روابط طول-وزن ماهی گورخری زاگرس (Aphanius vladykovi) و بررسی تغییرات صفات ریختی آن، 60 قطعه ماهی از چشمه مادردختر گندمان (30 قطعه با میانگین طول استاندارد 01/4±71/32) و چشمه اردوال نقنه (30 قطعه با میانگین طول استاندارد 92/3±72/30) طی فصل پاییز صید گردید. الگوی رشد هر دو جنس نر (06/2b=) و ماده (53/2b=) منطقه گندمان آلومتریک منفی و برای جنس‌های ...  بیشتر