1. تاثیر اسانس آویشن و رزماری روی کشندگی و پارامتر‌های فیزیولوژیک شب‌پره پشت الماسیL. Plutella xylustella

مهسا نصر اصفهانی؛ جلال جلالی سندی؛ سعید محرمی پور؛ آرش زیبایی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 553-567

چکیده
  چکیده:تاثیر اسانس دو گیاه دارویی از خانواده نعناعیان (Lamiaceae) شامل آویشن و رزماری روی کشندگی و پارامتر¬های فیزیولوژیک شب¬پره پشت الماسی Plutella xylustella مورد بررسی قرار گرفت. سمیت حاد تماسی گوارشی، روی لارو سن سوم شب¬پره بدست آمد. میزان LC10، LC30 و LC50 برای اسانس گیاه رزماری به ترتیب 051/0، 372/0 و 198/1 درصد و برای گیاه آویشن به ترتیب 0129/0، 0638/0 و ...  بیشتر

2. ویژگی‌های زیستی شب‌پره خرنوب Ectomyelois ceratoniae ( Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) روی دو رقم تجاری پسته و غذای مصنوعی

نعیمه تیموری؛ جلال جلالی سندی؛ علی جعفری ندوشن

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 207-218

چکیده
  شب¬پره خرنوب Ectomyielois ceratoniae ( Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)یکی از آفات جدی انار در ایران است. این حشره هم¬چنین روی تعداد زیادی از میوه¬ها و میوه¬های خشک در انبار مشاهده شده است. ویژگی¬های زیستی شب¬پره خرنوب (Ectomyielois ceratoniae) در شرایط دمایی 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصدو دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی دو رقم تجاری ...  بیشتر