1. بررسی تراکم و توده زنده بزرگ بی مهرگان کفزی تالاب چغاخور

پژمان فتحی؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ علیرضا اسماعیلی؛ ابراهیم متقی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 64-76

چکیده
  تراکم و تغییرات فصلی توده زنده جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی تالاب چغاخور واقع در استان چهارمحال و بختیاری در طی یک سال، از اردیبهشت تا اسفند ماه 1389بررسی شد. نمونه برداری از کفزیان به وسیله گرب اکمن در 10 ایستگاه، با 3 تکرار برای هر ایستگاه و با تناوب 45 روز یک بار انجام شد. در نهایت تعداد 25 خانواده از بزرگ بی مهرگان کفزی متعلق به 5 رده و 12 راسته ...  بیشتر