1. اثر فلز جیوه (Hg) بر رشد و تراکم جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionuscalyciflorus

مصیب سیدی آب الوان؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 343-352

چکیده
  روتیفرها به واسطه طول عمر کوتاه، زادآوری بالا و نرخ بالای رشد جمعیت، برای آزمایشات سمیت مزمن مطلوب می‌باشند.جیوه یکی از فلزات سنگینی است که برای موجودات آبزی بویژه زئوپلانکتون‌های آب شیرین که روتیفرها گروه مهمی از آن‌ها هستند، بسیار سمی است.در این تحقیق سطح پاسخ جمعیتروتیفر Brachionuscalyciflorusنسبت به شش غلظت مختلف از جیوه (0، 0005/0، 001/0، ...  بیشتر

2. مقایسه اثرات تزریق هورمون های اواپریم، hCG و عصاره غده هیپوفیز بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Nikolskii, 1897 Schizothorax zarudnyi )

سمیه عرب نژاد؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری؛ عبدالعلی راهداری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 386-395

چکیده
  در این مطالعه اثرات تزریق هورمون¬های اواپریم،hCG و عصاره هیپوفیز بر پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای اسپرمی مولدین نر ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، تعداد 20 مولد نر ماهی شیزوتوراکس تحت تزریق چهار نوع القاء کننده شامل هیپوفیز (mg/kg 2/0)؛ اواپریم (ml/kg 3/0)؛ hCG (IU/Kg 400) و سرم فیزیولوژی (ml/kg 3/0) به عنوان شاهد در ...  بیشتر