1. کلید شناسایی قاب بالان در استان مرکزی Meloidae

روشنک مسلمی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ سایه سری

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 105-115

چکیده
  افراد خانواده Meloidae که معمولا به عنوان قاب بالان تاول زا شناخته می شوند، نقش مهمی در کنترل بیولوژیک ایفا می کنند. اولین مرحله لاروی اغلب گونه ها از تخم ملخ ها تغذیه می کنند. مطالعه اخیر در سالهای1390 1388-در استان مرکزی انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی از مناطق مختلف استان جمع آوری شدند و از طریق ویژگی های ریخت شناسی و اندام جنسی و با استفاده ...  بیشتر