1. اثر سطوح متفاوت ریشه گیاه نی (Phragmites australis) به‌عنوان غذای مکمل بر رشد و راندمان تغذیه کپور معمولی جوان (Cyprinus carpio)
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 490-497

چکیده
  هدف از انجام این پروژه استفاده بهینه از ریشه گیاه نی بومی به‌عنوان یک مکمل در جیره غذایی کپور معمولی (Cyprinus carpio ) می­باشد. با توجه به اینکه تاکنون هیچگونه مطالعات جامعی در این خصوص صورت نگرفته است، از این رو یک آزمایش 8 هفته­ای جهت دستیابی به میزان مطلوب ریشه گیاه نی در جیره انجام شد. 4 جیره غذایی تجاری کپور معمولی حاوی 0، 3، 6، 9 و 12 درصد ...  بیشتر