حشره شناسی
1. اثر ژنوتیپ‌های مختلف گیاه کلزا بر شایستگی شتة مومی کلم Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae)

آرزو اللهی؛ اصغر شیروانی؛ مریم راشکی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 97-108

چکیده
  شته مومی کلم Brevicoryne brassicae از آفات مهم کلزا در جهان می‌‌باشد. در این پژوهش، فراسنجه‌های جدول زندگی و دورة رشد و نمو شته مومی کلم روی ژنوتیپ های مختلف کلزا شامل اکاپی، لیکورد، هایولا 401، هایولا 308 بررسی شد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی). داده‌ها بر اساس جدول زندگی دوجنسی و نرم ...  بیشتر

2. ارتباط بین نوع اسپرم و مورفولوژی زیگوت های پیش هسته ای در چرخه های تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم

مهناز آذرنیا؛ فاطمه قاسمیان؛ محمدهادی بهادری

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 430-437

چکیده
  اانتخاب جنین ها براساس ارزیابی معیارهای مورفولوژیکی در مرحله پیش هسته ای می تواند خطر حاملگی چندقلویی را کاهش دهد. این مطالعه اثر نوع اسپرم انسان استفاده شده برای تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) بر مورفولوژی زیگوت های پیش هسته ای را بررسی می کند. اسپرم ها بعد از آماده سازی به روش گرادیانت آماده سازی شد و ارزیابی و به الیگواسپرمی، نرموزواسپرمی، ...  بیشتر