دامپزشکی
1. اثر افزودن کریسین به رقیق کننده بلتسویل بر نگهداری اسپرم خروس در شرایط برون‌تنی

افشین سیفی جمادی؛ مهدی ژندی؛ مهدی انصاری

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 36-48

چکیده
  این مطالعه برای بررسی اثر افزودن کریسین در رقیق کننده منی بر ویژگی‌های کیفی اسپرم خروس در شرایط نگهداری برون‌تنی انجام شد. نمونه‌های منی از پنج قطعه خروس (سویه راس 308) در سن 44 هفتگی جمع‌آوری شدند. پس از ارزیابی‌های اولیه (جنبایی بالای 60 درصد) با یکدیگر مخلوط و به پنج قسمت مساوی تقسیم شده و هر قسمت با یکی از رقیق‌کننده‌های زیر رقیق ...  بیشتر

فیزیولوژی
2. تاثیر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی (BSA) بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره آن در 5 درجه سانتی گراد

صالح طباطبائی وکیلی؛ رقیه زیدی؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 436-445

چکیده
  در طی ذخیره‌سازی منی، آسیب‌های ناشی از اکسیداسیون از علل مهم کاهش کیفیت و قدرت باروری اسپرم‌ها می-باشد. هدف از مطالعه‌ حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف آلبومین سرم گاوی (BSA) به عنوان یک آنتی‌اکسیدان بر کیفیت منی قوچ عربی طی ذخیره آن به حالت مایع تحت دمایC °5 بود. اسپرم‏گیری از 8 رأس قوچ عربی خوزستان به طور هفتگی برای مدت 8 هفته انجام ...  بیشتر

3. تاثیر هپارین در باروری اسپرم، لقاح تخمک و تولید رویان‌های دوسلولی موش NMRI در محیط کشت
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 365-371

چکیده
  هپارین بعنوان بهبود دهندۀ باروری اسپرم و تکوین جنین در برخی از گونه های حیوانی، شناخته شده است. لقاح آزمایشگاهی در موش بعنوان یک آزمایش استاندارد برای مطالعات باروری یاری شده تعیین شده است. به منظور بهینه نمودن این آزمایش، در مطالعه حاضر اثر محیط های M16 و T6 هپارین دار μg/ml)10) و بدون هپارین بر پارامترهای باروری اسپرم و تخمک شامل تعداد، ...  بیشتر