نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه،دانشکده داروسازی،واحد علوم دارویی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 مدیر گروه علوم پایه داروسازی ، دانشکده داروسازی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران ،ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: 141556116

چکیده

کاهش قدرت باروری از دیرباز جزو مشکلات هر دو جنس نر وماده بوده است. پنج انگشت گیاهی است از تیره شاه پسند که در طب سنتی به عنوان کاهنده مشکلات قاعدگی مورد استفاده قرار می گرفت. فلوکستین دارویی ضد افسردگی از خانواده ی داروهای مهارکننده ی انتخابی باز جذب سروتونین (SSRIs) می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره الکلی گیاه پنج انگشت و داروی فلوکستین بر سطح هورمونهای استروییدی و بافت تخمدان در ماهی ماده بالغ گورامی سه خال بود. بدین منظور تعداد 120قطعه ماهی ماده بالغ گورامی سه خال با میانگین وزنی (4-3) گرم در 10 گروه به گروههای کنترل1 (دست نخورده)،کنترل2 (تزریق با اتانول) و تیمار های دریافت کننده دوزهای mg/kg 10.20.30.50 از عصاره الکلی میوه گیاه پنج انگشت و mg/kg 5/7 ،5 ،3، 1 از داروی فلوکستین تقسیم شدند. کلیه تجویزها در 10 نوبت و در 3 تکرار، به صورت یکروز درمیان در طول مدت 20روز و به صورت تزریقی درون عضله انجام گرفت. پس از بیهوش نمودن ماهیان، بافت تخمدان و سطح هورمونهای استروییدی بررسی شدند. نتایج آماری سطح هورمون های استروییدی در میان گروههای کنترل و تیمار، اختلاف معناداری را نشان داد (0.05> P). همچنین نتایج، اثر مهاری عصاره گیاه پنج انگشت و فلوکستین را بر بلوغ تخمک از خود نشان دادند. بررسی یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که عصاره گیاه پنج انگشت و فلوکستین با افزایش دوز، سطح هورمونهای جنسی در ماهی ماده ی بالغ گورامی سه خال را کاهش دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the level of steroid hormones and mature female three spot Gourami's (Trichogaster trichopterus) Oocytes maturation in facing alcoholic extract of (Vitex agnus castus) and Fluoxetine

نویسندگان [English]

  • Masoome Bathaee 1
  • Tahereh Naji 2
  • homayoun hosseinzadeh sahafi 3

1 Department of Basic sciences, Faculty of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran

2 Basic Sciences Department, Faculty of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences Branch ,Islamic Azad University,Tehran,Iran

3 Iranian Fisheries Science Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Reduction in fertility has long been one of the problems of both males and females. The (Vitex agnus castus) is a plant from the family of (Verbenaceae) which is used in traditional medicine for reducing menstrual problems. Fluoxetine is an antidepressant from the family of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). The aim of this study was to evaluate the effect of Vitex agnus castus's alcoholic extract and fluoxetine on steroid hormones and ovary tissues in mature female three spot Gourami. For this purpose, 120 fetal fish speciments of Trichogaster trichopterus with average weight of(3-4) grams in 10 groups were divided into control groups, control1(intact),control2 (ethanol injection) and treatment groups receiving 10, 20, 30, 50 mg / kg alcoholic extract of Vitex agnus castus's fruites and 1, 3 ,5 ,7.5 mg/kg of fluoxetine. All the prescriptions were administered 10 times in 3 replicates one day in between in the form of an intramuscular (IM) injection within 20 days.after anaesthetizing the fishes, ovary tissue and the level of steroid hormones were studied. The statistical results of the level of steroid hormones showed significant differences between control groups and treatments (P< 0.05). Also the results showed the inhibitory effect of vitex agnus castus extract and fluoxetine on oocyte maturation.The studies of the results in this research showed that Vitex agnus castus extract and Fluoxetine with the increase in dosage,decreased the level of sex hormones in mature female three spot Gourami.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichogaster trichopterus
  • Vitex agnus castus
  • Fluoxetine
  • steroid hormones
  • ovary