نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوشیمی ، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق ، تهران ، ایران

2 پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

3 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

4 استاد دانشگاه پیام نور، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران

5 استادیار دانشگاه پیام نور، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، تهران، ایران

6 کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

7 دانشجوی ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

سپسیس علت عمده مرگ و میر بیماران در بخش مراقبت های ویژه است. با وجود درمان های حمایتی جدید و بکارگیری آنتی بیوتیک های قوی، سپسیس همچنان از جمله عوامل خطرزا در زندگی مبتلایان می باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آب تهی شده از دوتریوم (DDW) و اسانس نعنا روی رت های سپتیکی القا شده با مدل CLP :Cecal Ligation and) Puncture) می‌باشد. از‌این‌رو، رت ها به 7 گروه :کنترل منفی (Laparotomy)، CLP ، گروه‌های تیمار با DDW (15 و 30 ppm) و همراه با اسانس نعنا mg/kg b.w)100) و کنترل مثبت (ایندومتاسین) تقسیم شدند. 24 ساعت پس از جراحی پارامترهای دخیل در آسیب اکسیداتیو و بیان ژن COX-2 در بافت ریه اندازه‌گیری شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد سپسیس موجب کاهش FRAP و GSH و افزایش میزان LP ، MPO، PGE2 و بیان ژن COX-2 می‌گردد، ولی بر روی آنزیم GST اثری ندارد. تیمار حیوانات با DDW به تنهایی و همزمان با اسانس نعنا به‌ اندازه ایندومتاسین، در تعدیل سطح این پارامترها مؤثر بوده است، بطوریکه سبب افزایش میزان FRAP و GSH و کاهش میزانLP ، MPO، PGE2 و بیان ژن COX- 2شده است. همچنین مطالعات پاتولوژی نشان می‌دهد که سپسیس منجر به ایجاد آسیب‌هایی در بافت ریه شده که این آسیب‌ها در اثر تیمار با DDW و اسانس نعنا کاهش یافته‌اند.
بنابراین سپسیس موجب آسیب اکسیداتیو بافت ریه شده و استفاده از این ترکیبات با تأثیر بر روی پارامترهای استرس اکسیداتیو و آنتی‌اکسیدانی می‌تواند در جلوگیری و بهبود این آسیب‌ها مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Considering the anti-inflammatory and antioxidant activities of DDW and Mentha longifolia E.O on pulmonary damage induced by CLP

نویسندگان [English]

 • Azadeh Rasooli 1
 • Faezeh Fatemi 2
 • Mohammad Reza Mohammadi Malayeri 3
 • Reza Hajihosseini 4
 • Atoosa Vaziri 5
 • Zahra mosavi 6
 • Maria Foroutanrad 7
 • Samaneh Otadi 7

1 Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, Payame-e-Noor University, Tehran, Iran

3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

4 Professor of Biochemistry Department, Faculty of Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

5 Professor assistant, Faculty of Science, Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

6 Department of Physiology, Faculty of Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, I.R. Iran

7 M.Sc. Student, Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Sepsis is a major cause of morbidity and mortality in patients in the intensive care unit. Despite new supportive treatments and administration of high potent antibiotics, sepsis is overwhelmingly one of the risky factors in patient’s life. So, the purpose of this study is to investigate the effects of Deuterium Depleted Water (DDW) and M. longifolia essential oils (E.Os) on septic rats induced by CLP (Cecal Ligation and Puncture). Therefore, rats were divided into 7 groups: negative control (Laparotomy), CLP, treatment groups with DDW (15and 30 ppm), adjuvant with M. longifolia E.O (100 mg/kg b.w) and positive control group (indomethacin). Then, 24h after CLP induction, oxidative injury parameters and the expression of COX-2 gene in lung tissue were measured. The data indicated that sepsis induction reduced GSH, FRAP and increased LP, MPO, PGE2 and COX-2 gene but didn`t affected GST. Treatments of rats with DDW and E.Os alone and together as well as indomethacin have been effective in increasing the GSH, FRAP and decreasing the LP, MPO, PGE2 and COX-2. Histopathological examinations indicated that sepsis caused lung tissue damage and this damage decreased by DDW and E.O treatment. So sepsis causes oxidative lung tissue damage and the using of deuterium depleted water and Mentha longifolia can prevent injuries through modulation the oxidative stress/antioxidant parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sepsis
 • Mentha longifolia essential oil
 • Deuterium Depleted Water
 • Anti- inflammatory activity
 • oxidative Stress