نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز- ایران

2 2. دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت خوراک دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز-ایران

3 مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

4 4. مرکز تحقیقات نورولوژی، بیمارستان آموزشی نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی، شیراز، ایران

5 مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی

چکیده

آگاهی از آناتومی طبیعی بدن گونه‌های مختلف جانوران برای تشخیص موارد غیر طبیعی و بیماری‌ها الزامی است. به صورت سنتی اطلاعات آناتومی بر علوم و فنون تشریح تکیه دارد، اما امروزه این روش‌های سنتی تا حد زیادی توسط روش‌های جدیدی که در حیوانات زنده سریع، دقیق و غیر‌تهاجمی هستند مانند توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) و تصویربرداری تشدید مغناطیسی (ام آر آی) جایگزین شده‌اند. در مطالعه‌ی حاضر ساختارهای طبیعی استخوانی اندام حرکتی قدامی و خلفی لاک‌پشت برکه‌ای خرز توسط سی تی اسکن مورد تصویر‌برداری قرار گرفته است. به این منظور تعداد پنج عدد لاک‌پشت برکه‌ای خزر بالغ تهیه شد و توسط یک دستگاه سی تی اسکن 16 برش مورد بررسی قرار گرفت. لاک‌پشت‌ها توسط کتامین 10 درصد با دوز ‌25 میلی‌گرم/کیلوگرم و دیازپام با دوز 1 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن به روش عضلانی بیهوش شدند. لاک‌پشت‌ها به صورت پشتی-شکمی حالت‌گماری شدند و تصاویر مقاطع عرضی به دست آمد. ساختار آناتومیک اندام حرکتی قدامی و خلفی این گونه لاک‌پشت شامل کمربند شانه‌ای، بازو، ساعد، دست لگن، ران، ساق و کف پا و انگشتانو انگشتان به تفصیل شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of the front and posterior limbs of Caspian Pond Turtle, Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) using computed tomography (CT-scan): Atlas of the front limbs of Caspian Pond Turtle

چکیده [English]

Knowledge of the normal anatomy of various animal species is mandatory for the detection of abnormalities and diseases. Traditionally, the anatomy information obtained by autopsy, but now these information can be largely provided by new, fast, accurate and non-invasive techniques in live animals. Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are two common examples of these techniques. In this study, normal bone structure of the anterior and posterior limbs of Caspian Pond Turtle was assedssed by CT scan imaging. Five adult sepcimens of Caspian Pond Turtle were included in this study and their anatomy were assessed using a 16-slice CT scans. Turtles were anesthetized by Ketamine 10% at a dose of 25 mg/kg and diazepam at a dose of 1 mg/kg body weight. Turtles were positioned and cross sectional images provided. The anatomical structure of the anterior and posterior limb of the Caspian Pond Turtle, including shoulder girdle, arm, forearm, hand, pelvic, femure, legs and fingers is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Pond Turtle
  • anatomy
  • imaging
  • CT scan