نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

ماهی صبیتی بومی خلیج فارس بوده و یک گونه ارزشمند از نظر اقتصادی و آبزی پروری می باشد. در این تحقیق از7 جایگاه میکروستلایتی برای بررسی ساختار جمعیتی ماهی صبیتی استفاده گردید. 170 نمونه ماهی صبیتی از 4 منطقه در خلیج فارس و یک منطقه در دریای عمان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد الل ها واقعی و موثر بسیار پایین می باشد اما هتروزیگوسیتی مشاهده شده و هتروزیگوسیتی مورد انتظار در حد متوسط بود. انحراف از تعادل هاردی واینبرگ در اکثر لوکوس ها بدلیل استفاده از جایگاههای غیر اختصاصی گونه مشاهد شد. نتایج آماره واریانس مولکولی، شاخص Rst مشخص کرد که 87 درصد از اختلاف ژنتیکی بین افراد و 11 درصد از اختلاف بین جمعیت های بود. جمعیت بوشهر، گناوه و دیر اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند اما با سایر جمعیت های دارای اختلاف هستند. جمعیت منطقه بندرعباس از جمعیت های مناطق خلیج فارس متمایز بود با این وجود جریان ژنی بالایی بین جمعیت های مختلف جغرافیایی وجود دارد. آنالیز مانتل اختلاف معنی داری را بین جمعیت های جغرافیایی نشان می دهد. آنالیز پیوند همجواری، بوشهر، دیر و گناوه را در یک خوشه و جمعیت بندرعباس را دریک کلاستر جداگانه قرار دارد. بطور کلی می توان گفت جمعیت بندرعباس از جمعیت های خلیج فارس متمایز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Genetic diversity Investigation of Silver Seabream Acanthopagrus Cuvieri (Day,1878) in Persian gulf and Oman sea using Microsatellite marker

چکیده [English]

In this study eight microsatellite DNA loci were used to examine the population genetic structure of Acanthopagrus curvieri, .170 individuals from four sites in Persian Gulf an on Site in Oman Sea were analyzed. The results Showed that number of Na and Ne in locus were very low. But observed heterozygosity, expected heterozygosity and gene diversity of were median. The results of analysis of molecular variance pairwise RST values indicate that, hat 87.54% of the genetic variation contained within populations and 13.46% occurred among populations. The Boushhr and Genaveh and Dayer populations were not significantly different from each other, but significant different from the other population, and khormosa and genaveh samples were also not significantly different from each other, but significantly different from all other samples. The samples were collected form Bandrabbas site was significant different from all other samples in Persian Gulf. The gene flow were estimated (Nm) indicted that existence of high gene flow among populations from 0.994 to 11.114. Neighbour-joining analysis clustered the bandarabas samples far from the others while population collections from Persian Gulf were clustered in one clade. In summery bandarabas population were distinct population from Persian Gulf population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sobiti
  • Population Genetic
  • Genetic diversity
  • microsatellite
  • Sparidentex hasta