نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این تحقیق به منظور تعیین ساختار مناسب کو (واریانس) ژنتیکی دو صفت میزان تولید شیر و چربی شیر در پنج دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران از رکورد 53138 رأس دام از 1510 پدر و 48350 مادر استفاده شد. این داده ها طی دو سال 1385-1384 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور از 436 گله در استان های مختلف جمع آوری شده بود. رکورد های تولید شیر در دوره های 1 تا 5 به ترتیب برابر بود با 50578، 35970، 24337، 15445 و 8012 کیلو گرم و رکورد های مربوط به چربی شیر در دوره های 1 تا 5 به ترتیب برابر با 19463، 17935، 14451،10729 و 6322 کیلو گرم بود. برای تعیین بهترین مدل آنالیز ژنتیکی این دو صفت در دوره های مختلف شیردهی از مدل های چند متغیره معین، نامعین و همچنین مدل تکرارپذیری استفاده شد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی اهمیت اثرات ثابت و تصادفی از مدل یک متغیره استفاده شد. در این مدل اثرات عوامل ثابت شامل سال تولد، ماه تولد، ماه زایش، دفعات دوشش، استان و اثر گله-سال-فصل زایش بر صفات تولید شیر و چربی شیر معنی دار بودند.

واژه های کلیدی: تولید شیر، چربی شیر، گاوهای هلشتاین ایران، آنالیز ژنتیکی، مدل های چند متغیره

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Genetic analyses of milk and fat yields measured at different lactation of Iranian Holstein cows using appropriate models

نویسندگان [English]

  • atefeh pirasteh
  • Masoud Asadi Fozi
  • Ali Esmaili Kashkoeye

چکیده [English]

In this study, to determine the appropriate genetic co (variance) structure across ages of milk production and fat milk in the Iranian Holstein cows during five lactation using 53138 records originated from 1510 sires and 4835 dams. This data were collected by Iranian Animal Breeding Center from 436 herds. This cattle were born in two years: 2005 and 2006 in country varies provinces. The milk production records in the first to fifth lactation respectively were 50578, 35970, 24337, 15445 and 8012. The fat milk records were 19463, 17935, 14451, 10729 and 6322 respectively. To determine the best model for genetic analysis, univariate, bivariate and multivariate models was used. The fixed effect including birth year, birth month, calving year, age, number of milking, state and herd-calving year-season and animal effects as the only random effect was considered. The result of multivariate models was examined by BIC method. A model that attributes the milk production and fat milk in to 3 different groups including 1sth lactation, 2nd lactation, 3rd, 4th and 5th lactation was the best model for the genetic analysis of both traits in Iranian Holstein cows. With this model, heritability for milk production in five lactation, respectively, 0.21, 0.15, 0.12, 0.11 and 0.11 and for fat milk respectively, 0.15, 0.12, 0.11, 0.09 and 0.09 were evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milk yield
  • Milk fat
  • Holstein cow
  • Genetic analysis
  • Multivariate model