نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مهندسی منابع طلبیعی و محیط زیست، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده:
امروزه استفاده از محرک‌های ایمنی طبیعی برای افزایش پاسخ ایمنی در ماهی جهت مقابله با بیماری‌ها افزایش یافته است، پروبیوتیک‌ها به عنوان میکروب‌هایی که به میزبان سود می‌رسانند شناخته شده‌اند و یک جایگزین مناسب برای مواد شیمیایی و آنتی‌بیوتیک‌ها در پرورش ماهی هستند. در این پژوهش اثر باکتری پدیکوکوس‌اسیدی‌لاکتیسی (Pediococcus asidilactici) و مخمر ساکارومایسیس (Saccharomyces cerevisiae) بر تغییرات میزان ایمونوگلوبولین‌کل، پروتئین‌کل، آلبومین و گلوبولین، 112 قطعه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با میانگین وزن 10 ±30 گرم به مدت 42 روز مورد بررسی قرار گرفت. پس از دو هفته سازگاری ماهیان به 4 گروه با دو تکرار تقسیم شدند. گروه اول با باکتری پدیکوکوس‌اسیدی‌لاکتیسی با غلظت CFU/g 107 در هر گرم پودر باکتری، گروه دوم با مخمر ساکارومایسیس با غلظت CFU/g 107 در هر گرم پودر مخمر، گروه سوم ترکیب باکتری پدیکوکوس‌اسیدی‌لاکتیسی و مخمر ساکارومایسیس با غلظت CFU/g 107 و گروه چهارم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از مکمل‌های مذکور باعث افزایش پارامترهای ایمونوگلوبولین‌کل، پروتئین‌کل، آلبومین و گلوبولین در موکوس ماهی کپور معمولی می‌شود اما این تغییرات در مقایسه با گروه شاهد بر اساس آزمون دانکن معنی‌دار نبود (P≥0/05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

ُSingular versus Combined Effect of Some Probiotics on the Mucusal Immunity of Common Carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • hajar masoomi 1
  • Arya Vazirzadeh 2

1 Department of Natural Resources and Environmental Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Shiraz University

چکیده [English]

Nowadays, the use of natural immunostimulants has been increased for the enhancing immune response in fish to cope with diseases. Probiotics are known as the microbes that are beneficial to the host and are used as an alternative to chemicals and antibiotics in fish farming. The effects of Pediococcus acidilactici and Saccharomyces cerevisiae on total immunoglobulin, total protein, albumin and globulin were studied for 42 days in common carp (Cyprinus carpio) with an average weight of 30 ± 10 g. Fish were divided into 4 groups with two replicates after two weeks of adaptation. The first group was fed on diet supplemented with Pediococcus asidilactici bacteria at concentration of 107 CFU/g, the second group received Saccharomyces cerevisiae at concentration of 107 CFU/g, the third group fed on diet supplemented with combination of Pediococcus asidilactici and yeast Saccharomyces cerevisiae at a concentration of 107 CFU/g, and the fourth group was considered as a control group. The results of this study showed that the use of supplements increased the total immunoglobulin parameters, total protein, albumin and globulin in the mucus of common carp, but these changes were not statistically significant compared to the control group, according to Duncan test (P≥0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic"
  • Immunity"
  • Mucusal"
  • Common carp