نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 گروه دامپروری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

اثرات نانو‌ذرات سولفات منگنز (MnSo4) جیره بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی، پاسخ ایمنی غیراختصاصی و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 400 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزن اولیه 1/0±8/0 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار با 3 تکرار درون آکواریوم ها تقسیم شدند. ماهیان مورد آزمایش با جیره‌های مختلف شامل جیره شاهد (فاقد منگنز)، جیره حاوی منگنز غیرنانو (Mn-M)، جیره حاوی نانو منگنز با میزان 10 mg/kg (Mn-N10)، جیره حاوی نانو منگنز با میزان 15mg/kg (Mn-N15) به مدت 6 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد میانگین وزن نهایی بچه ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد (فاقد منگنز) در مقایسه با گروه‌های تغذیه شده با جیره های حاوی نانو منگنز به طور معنی‌داری کمتر است (P<0.05). فعالیت لیزوزیم پلاسمای بچه ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نانو منگنز نسبت به بچه ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05). فعالیت کمپلمان در تیمار Mn-M نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05). میزان پروتئین خام لاشه بچه ماهیان تغذیه شده با جیره‌های حاوی منگنز (به شکل نانو‌ذره و غیرنانو) نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر به دست آمد (P>0.05). فعالیت آنزیم‌های گوارشی بچه ماهیان مورد مطالعه اختلاف آماری معنی‌داری نشان نداند (P>0.05). در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد نانو ذرات منگنز به جیره تاثیر معنی‌داری بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان ندارد، اما برخی از پاسخ های ایمنی این گونه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Nonspecific immune responses, activity of digestive enzymes and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets containing manganese sulfate nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Sotoudeh 1
  • Afsaneh Amiri Behrosi 2
  • Hasan Habibi 3
  • Salim Morammazi 3
  • Raana Bahadori 2

2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr

3 Department of Animal Husbandry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Bushehr

چکیده [English]

The effects of dietary Manganese sulfate nanoparticles on digestive enzyme activity and non-specific immune responses for rainbow trout, (Oncorhynchus mykiss) juveniles were determined. Four-hundred rainbow trout (with an initial average weight of 0.8±0.1 g) were randomly distributed into four treatments, with three replicates and fed with four diets including a control diet (without manganese), Mn-M (containing manganese sulfate), Mn-N10 (containing 10 mg/kg manganese nanoparticles), Mn-N15 (containing 15 mg/kg manganese nanoparticles) for six weeks. At the end of the experiment, the average weight of fry fed the control diet (without manganese) was lower than other treatments and was significantly different compared to the groups fed diets containing manganese sulfate nanoparticles (P<0.05). The crude protein in juveniles fed diets containing manganese was significantly higher compared to the control group (P<0.05). Amylase, lipase and protease activity did not show statistically significant differences (P> 0.05). Plasma lysozyme activity of fish fed with Mn-N10 and Mn-N15 were significantly higher than fish fed control diet (P<0.05). Plasma complement activity was significantly higher in Mn-M compared to control treatment (P <0.05) but did not show significant difference with other treatments (P> 0.05). The results obtained in this study revealed that inclusion of manganese nanoparticles has no significant impact on activities of digestive enzymes in rainbow trout, but influences some immune responses of this spices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dietary supplement
  • nanoparticles
  • Nutrition
  • lysozyme
  • Complement