نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 بخش حشره شناسی- گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران، هیات علمی

4 هیئت علمی

5 دانشگاه تهران- دانشکده کشاورزی کرج

چکیده

فاکتورهای زنده و غیرزنده متعددی بر حشرات اثرگذار هستند. در این بین، نور از جمله فاکتورهای غیرزنده‌ای است که نه تنها بر رشد و نمو و رفتار شب‌پره‌ها، بلکه بر مرفولوژی اندام‌های داخلی و خارجی آن‌ها هم تاثیر می‌گذارد. با توجه به اثرات مذکور، هدف از مطالعه حاضر، بررسی دوره‌های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک اندام‌های تولیدمثلی در جنس‌های نر و ماده (بیضه و کیسه جفت‌گیری) بید آردE. Kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) می‌باشد. بر اساس نتایج، بزرگترین طول بیضه در مقیاس میلی‌متر (mean= 1.034± 0.01 SEM, n= 30) و نیز بیشترین مساحت کیسه جفت‌گیری در مقیاس میلی‌متر (mean= 1.44±0.01 SEM, n= 30) تحت دوره نوری روشنایی و تاریکی متناوب (12L: 12D) به ثبت رسید. نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می‌دارد که دوره‌های مختلف نوری می‌تواند با ایجاد تغییر در ابعاد مرفومتریک بخش‌های مختلف دستگاه تولیدمثلی هر دو جنس نر و ماده، بر فرآیندهای آزادسازی اسپرم و تولیدمثلی شب‌پره تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of different light diets on the morphometric changes of the testicles and bursa copulatrix of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Farsi 1
  • kobra fotouhi 2
  • Jamasb Nozari 3
  • hossein goldansaz 4
  • vahid hosseininaveh 5

1 Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 university of Tehran

3 University of Tehran, Faculty

4 university of Tehran

چکیده [English]

Insects are influenced by many biotic and abiotic factors. Light is one of the environmental factors that affect not only the growth and development of the moth, but also the morphology of their internal and external organs. Regarding the mentioned effect, aim of the present study is to investigate light diets on the morphometric changes of male and female reproductive organs (testes and corpus bursa) of flour moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). Based on the results, the largest testicular length on a millimeter scale (mean= 1.034± 0.01SEM, n= 30) and the largest area of corpus bursa on a millimeter scale (mean= 1.44±0.01SEM, n= 30) was recorded under the alternating light and dark condition (12L: 12D). The obtained results suggest that different light diets can affect the sperm release and reproductive processes of moth by changing the morphometric of different parts of the reproductive system in both male and female.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testicle
  • Corpus Bursa
  • Ephestia. kuehniella
  • Morphometric