نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی: 115

2 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد،

3 عضو هیا ت علمی

چکیده

به منظور بررسی تنوع مارهای منطقه‌ی سیستان، 45 حلقه مار از شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون مورد بررسی ریخت‌شناسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج این مطالعه، هفت گونه متعلق به شش جنس از دو خانواده در منطقه‌ی سیستان مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از: Boiga trigonatum، Lytorhynchus maynardi،Platyceps karelini ، Platyceps rhodorachis، Psammophis schokari وSpalerosophis diadema از خانواده‌ی Colubridae وEchis carinatus از خانواده‌ی Viperidae. نتایج این مطالعه تفاوت‌های ریخت‌شناسی قابل توجهی را در گونه‌های Echis carinatus، Spalerosophis diadema و Platyceps rhodorachis نسبت به مطالعات قبلی نشان می‌دهد.

به منظور بررسی تنوع مارهای منطقه‌ی سیستان، 45 حلقه مار از شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون مورد بررسی ریخت‌شناسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج این مطالعه، هفت گونه متعلق به شش جنس از دو خانواده در منطقه‌ی سیستان مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از: Boiga trigonatum، Lytorhynchus maynardi،Platyceps karelini ، Platyceps rhodorachis، Psammophis schokari وSpalerosophis diadema از خانواده‌ی Colubridae وEchis carinatus از خانواده‌ی Viperidae. نتایج این مطالعه تفاوت‌های ریخت‌شناسی قابل توجهی را در گونه‌های Echis carinatus، Spalerosophis diadema و Platyceps rhodorachis نسبت به مطالعات قبلی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Morphological Study of Sistan Snakes

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Oraie 1
  • Younes sheikh 2
  • Eskandar Rastegar-pouyani 3

1 Department of Zoology, Faculty of Science, Shahrekord University, Shahrekord,IRAN

2 Department of Zoology, Faculty of Science, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Academic member

چکیده [English]

Due to explore snake diversity of Sistan, Eastern Iran, 45 snakes from five regions (Zabol, Zahak, Hirmand, Nimroz and Hamoun) were the subject of a morphological study. Based on the results, seven species belong to six genera was identifies. These species are: Boiga trigonatum، Lytorhynchus maynardi،Platyceps karelini ، Platyceps rhodorachis، Psammophis schokari and Spalerosophis diadema from the family of Colubridae and Echis carinatus of the family Viperidae. In comparison with previous literatures, some degrees of differences were discovered in Platyceps rhodorachis, Spalerosophis diadema and Echis carinatus.

Due to explore snake diversity of Sistan, Eastern Iran, 45 snakes from five regions (Zabol, Zahak, Hirmand, Nimroz and Hamoun) were the subject of a morphological study. Based on the results, seven species belong to six genera was identifies. These species are: Boiga trigonatum، Lytorhynchus maynardi،Platyceps karelini ، Platyceps rhodorachis، Psammophis schokari and Spalerosophis diadema from the family of Colubridae and Echis carinatus of the family Viperidae. In comparison with previous literatures, some degrees of differences were discovered in Platyceps rhodorachis, Spalerosophis diadema and Echis carinatus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • snakes
  • Sistan
  • Morphology
  • Diversity