نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 مدیر گروه اطلاعات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

3 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه بیولوژی دریا

4 عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران-دانشگاه آزاد اسلامی

5 بندر انزلی، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی

6 گروه بیولوژی دریا، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

7 آزمایشگاه مهر

8 مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت، رشت، ایران

9 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

چکیده

ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) از ماهیان استخوانی دریای خزر است. نمونه برداری از این ماهی به صورت تصادفی در روزهای 1 تا 5 و روزهای 7، 8، 10، 15، 20، 25، 30، 40، 50، 60، 75، 90 بعد از تفریخ، پیش بلوغ و ماهی بالغ انجام شد. آنزیمهای گوارشی مورد مطالعه در این ماهی شامل آنزیمهای پانکراسی (تریپسین، کموتریپسین، لیپاز، آمیلاز) و آنزیمهای روده ای شامل (فسفاتاز قلیایی و N- آمینوپپتیداز) می باشد. در طی رشد ماهی آنزیم تریپسین، کموتریپسین و N- آمینوپپتیداز دارای روند افزایشی بوده که ناشی از نوع رژیم غذایی حاوی پروتئین بالا می باشد. آنزیم فسفاتاز نیز تا یک ماهگی روند افزایشی داشته و سپس تحت تاثیر pH محیط ثابت شده است. آنزیمهای آمیلاز و لیپاز دارای پیک کاهشی افزایشی بوده که نشان می دهد رژیم غذایی ماهی کمتر دارای ترکیبات قندی و چربی بوده است. اختلاف معنی داری برای تمام آنزیمها (P≤0.05) بوده که شروع اختلاف معنی داری برای تریپسین و کموتریپسین از روز سوم، آنزیم لیپاز روز دوم، آنزیم آمیلاز روز هفتم و فسفاتاز قلیایی و N- آمینوپپتیداز از روز پنجم بوده است. تمام آنزیمهای گوارشی مورد مطالعه در این ماهی نیز در روز شروع تغذیه فعال دارای پیک افزایشی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ontogeny of the alterations of digestive enzymes of Alburnus chalcoides

نویسندگان [English]

 • masrour zakeri nasab 1
 • shahla jamili 2
 • ehsan ramezani fard 3
 • Seyed Fatemi 4
 • alireza vali pour 5
 • ali mashinchian moradi 6
 • vajihe khalili 7
 • shahla amri 7
 • reza khomeyrani 8
 • mahmood ramin 9

1 Dept. of Marine Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, tehran

2 Iranian Fisheries Research Organization, Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran

3 Dept. of Marine Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran.

4 Marine Biology Dept, Science & Research Branch of Tehran, Islamic Azad University

5 Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali.

6 Department of Marine Biology, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

7 mehr lab

8 Shaheed Ansari Bony Fish Reserve Propagation and Recovery Center, Rasht, Iran

9 Iranian Fisheries Research Organization, Agricultural Research Education and Extension Organization, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Alburnus chalcoides is of the species of teleost fish of the Caspian Sea. Sampling was done randomly on days 1 to 5 and days 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90 after hatching, pre-puberty and puberty. The digestive enzymes studied in this fish include pancreatic enzymes (trypsin, chtotripsin, lipase, amylase) and intestinal enzymes (alkaline phosphatase and N-aminopeptidase). During the growth of fish, trypsin, kumotrypsin and N-aminopeptidase enzymes had an increasing trend which is caused by a high-protein diet. The phosphatase enzyme also has a rising trend up to one month of age and is then fixed under the effect of the pH of the environment. Amylase and lipase enzymes have an incremental reduction peak which shows that the fish diet has low sugar and fat compounds. Significant differences were observed for all enzymes (P≤0.05) which has been the start of a significant difference for the trypsin and chomitripsin from the third day, lipase enzyme from the second day, amylase enzyme from the seventh day and the alkaline phosphatase and N-aminopeptidase from day five. All the digestive tract enzymes studied in this fish on the day of onset of active feeding has had incremental peak.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alburnus chalcoides
 • digestive enzymes
 • Ontogeny
 • Caspian Sea