نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدف: مورفین اثرات نامطلوبی بر دستگاه تولید مثلی مادینه دارد. این پژوهش اثرات تداخلی MgSO4 و نالوکسان را در هسته میانی شکمی هیپوتالاموس(VMH) موش بزرگ آزمایشگاهی (رت) با تخمدان‌های پلی‌کیستیک )القا شده با مورفین( بررسی می نماید. مواد و روش‌ کار: 80 سر موش‌ ماده (۲۰۰-۲۵۰ گرم) تحت شرایط استاندارد نگهداری و با دستگاه استرئوتاکس (در مختصات -۱/۹۲ :AP، ۹ :V و ۰/۵ :L) جراحی شدند و بعد از بهبود، تحت ریز تزریق مورفین (۰/۱ تا ۰/۴ میکرو‌گرم/ رت) و مقدم بر آن، نالوکسان هیدروکلراید (۰/۴- ۰/۱ میکرو‌گرم / رت) و نیز MgSO4 (۵- ۱ میکرو‌گرم / رت) مقدم بر نالوکسان داخل VMH قرار گرفتند. گروه کنترل سالین (۱ میکرو‌لیتر / رت، داخل VMH) دریافت کرد. سه روز پس از آزمایش، نمونه های رحم، تخمدان و مغز جمع‌آوری شدند و با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین مورد مطالعه هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند. نتایج: یافته‌ها نشان داد که دریافت مورفین به صورت داخل VMH نسبت به گروه کنترل باعث پیدایش منظره پلی کیستیک در تخمدان‌ها می‌شود. این عارضه با پیش تزریق نالوکسان برگردانده شد ولی با پیش تیمار منیزیم سولفات مقدم بر نالوکسان مجددا بازگشت نشان داد. درحالی‌که منیزیم سولفات به تنهائی تاثیر معنی‌دار بر تخمدان نداشت. به‌علاوه اثر التهابی مورفین بر تخمدان و رحم با پیش تزریق نالوکسان برگشت ولی با مداخله منیزیم سولفات این امر نیز بی‌اثر شد. این مواد بر نورون های هسته VMH اثر معنی‌دار نداشتند. بحث و نتیجه‌گیری: اثر مورفین با ایجاد ارتباط با گیرنده mu اپیوئیدی القا شده ولی مکانیسم انتقال سیگنال وابسته به کلسیم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of inhibition of mu opioid receptor in the ventromedial hypothalamus on ovarian cystogenesis induced by morphine in the rat

چکیده [English]

Aim & Introduction: Morphine has adverse effects on the female reproductive system. The aim of this study was to investigate the interference effects of MgSO4 (intra ventromedial hypothalamus (VMH) and naloxone in the rat with polycystic ovaries induced by morphine. Materials & Methods: 80 female rats (200-250 g) kept under standard conditions were surgically coordinated (Anterior- Posterior: -1/92, Ventral: 9, Lateral: 0.5) using a stereotactic device. After recovery they were microinjected morphine (0.1-0.4 µg/rat, intra-VMH) and pre-injected naloxone hydrochloride (0.1-0.4 µg/rat, intra-VMH) and also MgSO4 (1-5 µg/rat) prior to the naloxone. The control group received physiological saline (1 µL/rat, intra-VMH). 3 days after the experiment, uterus, ovary and brain samples were collected and studied histopathologically using hematoxylin & eosin. Results: The ovaries in group in which morphine was injected showed polycystic features as compared to the control group. This effect was reversed by the naloxone pre-injection, but, prior treatment with MgSO4 returned the aspect. However, this substance alone did not have a significant effect on the ovaries. In addition, the inflammatory effect of morphine on the ovary and the uterus was reversed with pre-injection of naloxone, but it was also returned by the MgSO4. These materials did not have significant effect on neurons of VMH. Discussion & Conclusions: These results indicate that the effect of morphine is mediated by mu opioid receptor which is dependent to the calcium ion signalling mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphine
  • poly cystic ovary
  • mu opioid receptor
  • VMH
  • Rat