نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر روغن سیاه‌دانه بر بافت کبد موش در پی سمیت نانو ذرات نقره بود.
روش بررسی: 24 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به چهار گروه کنترل، نانوذرات نقره (mg/kg/day 500، گاواژ)، روغن سیاه‌دانه (ml/kg/day 5، گاواژ) و در نهایت نانوذرات نقره به‌ علاوه روغن سیاه‌دانه تقسیم و به ‌مدت 35 روز تیمار شد. ارزیابی بافتی کبد با استفاده از روش‌های استریولوژیک انجام شد. سطوح سرمی آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و مالون‌ دی آلدئید (MDA) نیز اندازه‌گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیزواریانس یک طرفه تجزیه وتحلیل آماری شد و تفاوت میانگین ها در حد (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the protective effect of Nigella sativa oil on liver in NMRI male mice following silver nanoparticles toxicity.

نویسنده [English]

  • mohmmad ali shariatzadeh

proffesor

چکیده [English]

Introduction
The aim of this study was to investigate the effect of Nigella sativa oil (NSO) on mice liver following silver nanoparticles toxicity.
Materials and methods:
24 adult male NMRI mice were divided into 4 groups: control, SNP (500mg/kg/day, gavage), NSO (5ml/kg/day, gavage) and finally SNP plus NSO and treated for 35 days. Histological assessment of liver were performed using stereological methods. The serum levels of alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and malondialdehyde (MDA) were also measured.
Results:
A significant decrease in the mean relative weight of liver, the total volume of the central veins, the total volume of the connective tissue, arteries and veins in the portal tracts and a significant increase in the total volume of sinusoids, bile ductules, the hepatocytes cell volume and serum levels of MDA and ALT and AST enzymes were observed in the silver nanoparticles group compared with the control group. The major of silver nanoparticles-induced Liver damages improved in the silver nanoparticles + Nigella sativa oil group to the control ones.
Conclusion:
The results of this study suggest that Nigella sativa oil can protect the liver from silver nanoparticles damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silver nanoparticles
  • Nigella sativa oil
  • mice
  • liver
  • Stereology