نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

بیولوژی و تکثیر و پرورش، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر نسبت‌های مختلف اسید‌های چرب چند غیراشباع 18 کربنه PUFA (C18)) به اسید‌های چرب تک غیر اشیاع جیره غذایی (MUFA) روی شاخص‌‌های رشد و ترکیبات اسیدهای چرب لاشه بچه ماهیان نورس ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مرحله شروع تغذیه فعال بود. چهار جیره غذایی مختلف با سطوح مختلف نسبت PUFA (C18) /MUFA (2/0، 5/0، 1 و 2 درصد) جیره به همراه 5/6 درصد ثابت اسید‌های چرب غیر اشباع بلند زنجیره (HUFA) تنظیم گردید. تراکم بچه ماهیان نورس درهر مخزن پرورشی 100 قطعه بود و آزمایش به مدت شش هفته به طول انجامید. در پایان آزمایش، از هر تیمار 30 قطعه ماهی به‌صورت تصادفی انتخاب و به‌منظور بررسی شاخص‌های رشد، ترکیبات بیوشیمیایی و ترکیبات اسید چرب لاشه ماهیان مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش نسبتPUFA (C18) /MUFA جیره غذایی از 5/0 به 1 و 2 درصد پارامتر‌های رشد و کارایی تغذیه ای بطور معنی داری کاهش یافت (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of different ratios of poly unsaturated fatty acids to mono unsaturated fatty acids of diets on growth indices and fatty acid profile of rainbow trout fry (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Noori
  • Reza Jalili
  • جعفری Jafari

Department of Biology and Aquaculture, Artemia and Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of various ratios of dietary poly unsaturated fatty acids over mono unsaturated fatty acids (PUFA (C18) / MUFA) on growth indices and fatty acids profile of rainbow trout larvae at the onset of exogenous feeding. Four different diets contain various levels of PUFA (C18) / MUFA including 0.2, 0.5, 1 and 2 percent and at fixed level of highly unsaturated fatty acid) equaled to 6.5 percent were prepared. The larval density in each rearing tank was 100 fish and the experiment lasted for six weeks. At the end of the experiment, 30 fish were randomly collected from each treatment to evaluate the growth indices, biochemical and fatty acid composition of carcasses. Results showed that with increase in PUFA (C18) / MUFA levels from 0.5 to 1 and 2 percent the growth parameters decreased (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • unsaturated fatty acids
  • fry
  • rainbow trout
  • Growth indices
  • exogenous feeding