نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هیپوکامپ یکی از نواحی اصلی دخیل در فرآیند یادگیری و اکتساب حافظه فضایی می باشد. داروهای اپیوئیدی مانند مورفین سبب اختلال در حافظه فضایی می شود. عصاره میوه عناب با خواص آنتی اکسیدانی سبب کاهش استرس اکسیداتیو می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره میوه عناب بر اختلال حافظه فضایی ناشی از مورفین و سنجش آنزیم های هیپوکامپی می باشد. در این مطالعه تجربی موش ها بصورت تصادفی به شش گروه 7 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه مورفین؛ 5/0میلی گرم بر کیلوگرم مورفین بصورت درون صفاقی، گروه های عصاره 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم بعلاوه سالین، گروه های عصاره 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم بعلاوه مورفین؛ عصاره را بصورت گاواژ و مورفین بصورت درون صفاقی به مدت 30 روز دریافت کردند. حافظه فضایی توسط آزمون ماز صلیبی بالاتر از زمینه ارزیابی شد. بعد از جداسازی و هموژن کردن بافت هیپوکامپ، سنجش آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و استیل کولین استراز انجام شد. زمان ورود به بازوی بسته (Time latency) گروه مورفین بیشتر از گروه کنترل بود. گروه عصاره عناب 200بعلاوه مورفین کاهش معنی داری در روزهای 15و16 (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Protective effects of "Ziziphus jujuba" fruit extract on morphine - induced hippocampal oxidative stress and spatial memory impairment in rats

نویسندگان [English]

  • Zahra Haratian 1
  • Farhad Valizadegan 1
  • Bagher Seyedalipour 2

1 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 of Molecular and Cell Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The hippocampus is one of the main areas involved in the learning and acquisition of spatial memory. Opioid drugs such as morphine cause spatial memory impairment. Jujube fruit extract with antioxidant properties reduces oxidative stress. The aim of the present study was to investigate the effect of jujube fruit extract on morphine-induced spatial memory impairment and enzyme assay in hippocampus of rats. In this experimental study, Forty two male rats were classified randomly into six groups of seven. The control group (saline and gavage), Morphine group: (0.5 mg / kg morphine ip), Group 3 and 4; (100 and 200 mg/kg extract + saline), Groups 5 and 6 (100 and 200 mg/kg extract + 0.5 mg/kg morphine) received extract as gavage and morphine intraperitoneally for 30 days. Space memory was evaluated by elevated plus maze test. After separation and hippocampus tissue homogenates, acetylcholinesterase, catalase and superoxide dismutase activity were measured. The time latency in morphine-treated group was higher than control. The extract group of 200 plus morphine showed a significant decrease in time latency on days 15 and 16 (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • oxidative Stress
  • Jujube fruit extract
  • Hippocampus
  • Rat
  • spatial memory