نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 بخش حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 بخش حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

3 بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران

چکیده

میوز یکی از پدیده‌های اساسی در روند زندگی حشرات است که موجب ایجاد گامت‌های هاپلوئید می‌گردد و انجام نرمال این تقسیم شرط پایه برای ادامه نسل یک گونه است. در پژوهش حاضر، مجموعه کروموزومی شب‌پره بید آرد Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) در هر دو جنس نر (اسپرماتوسیت) و ماده (اووسیت) در مرحله پروفاز به روش اسکواش با استفاده از میکروسکوپ فاز کنتراست مورد ارزیابی قرار گرفت. جمعیت مورد مطالعه مربوط به همسانه پایه نگهداری شده (بیش از 30 نسل) در آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه تهران، کرج بود. در هر دو جنس، گستره هسته پاکیتن دارای مجموعه کروموزومی از 30 بیوالنت (2n= 60) بود. نتایج نشان داد که رفتار کروموزوم‌ها در سلولهای مشاهده شده، به شکل نرمال بوده است. افراد این جمعیت، میوز کاملا نرمالی را نشان دادند و به نظر می‌رسید اسپرماتیدها بارور باشند. به بیان دیگر در افراد این جمعیت، تشکیل بیوالنت‌ها طبیعی رخ می‌داد که در آنافاز به قطبین حرکت می‌کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) Chromosome in Pachytene Stage with Squash Method

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Farsi 1
  • Jamasb Nozari 2
  • Eissa Zarifi 3

1 Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Department of Plant protection, College of Agriculture and NAtural Resource, University of Tehran, Karaj, Iran.

3 Seed and Plant Improvement Institute

چکیده [English]

Meiosis is one of the main phenomena in the life cycle of insect, which causes creation of haploid gametes, and normal happening of this division is the basic condition to survive the generation of a species. In this study, the chromosomal complex of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) in both spermatocytes and and oocytes on prophase stage was evaluated by using squash method and contrast phase microscope. The population was a stored population (more than 30 generations) in the biosystematics lab of the University of Tehran, Karaj. In both sex, the pachytene nucleus had a chromosomal complex of 30 bivalent (2n= 60). The results showed that the behavior of chromosomes in the observed cells was normal. The population showed a normal meiosis and it seems that spermatids were fertile. In other words, in the individuals of the population, the formation of bivalent which go toward polar during anaphase, occurred normally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bivalent
  • pachytene nucleus
  • E. kuehniella
  • meiosis
  • Squash