نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان گروه گیاهپزشکی

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان .سنندج، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده

بید سیب زمینی، (Lepidoptera: Gelechiidae) . Phthorimaea operculella Zelle، یکی از آفات مهم سیب زمینی در اکثرکشورها از جمله ایران است. در این تحقیق، سمیت تدخینی، تماسی، دور‌کنندگی و تخم-کشی اسانس صمغ بنه روی لارو سن اول، پنجم و تخم، این آفت در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، سمیت (LC50 ) تدخینی روی لارو سن اول و پنج بترتیب آن µl/l air 061/0 و µl/l air 115/0 بعداز 48 ساعت بوده است. علاوه براین LC50 به دست آمده از بررسی سمیت تماسی اسانس صمغ بنه روی لارو سن اول و پنجم بید سیب زمینی در 48 ساعت، به ترتیب 051/0 و 051/0 میکرولیتر بر سانتی متر مربع بود. همچنین سمیت (LC50 ) تخم کشی صمغ بنه بعد از چهار روز 047/0 میکرو لیتر بر سانتی متر مربع بدست آمد. نتایج آزمایش سمیت دور کنندگی، نشان داد اثر دورکنندگی اسانس صمغ بنه در لارو سن اول بیشتر از سن پنج بود، و اثر آن با افزایش زمان ازکاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Insecticidal activity of essential oil from Pistacia atlantica Desf. subsp. Kurdica (Zohary)against Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae)

نویسندگان [English]

  • Sorori Soror Fathi 2
  • mostafa maroufpoor 3

2 Department of Plant Protection, Agriculture Faculty, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

3 Department of Plant Protection, Agriculture Faculty, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Potato tuber moth, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) is one of the major pests of potatoes in most countries, including Iran. In this research, contact and fumigation toxicity, repellency and ovicidal activities of resin essential oil of Pistacia atlantica were investigated on first and fifth instar larvae and potato tuber moth eggs under laboratory conditions The results showed that fumigant toxicity (LC50) on the larvae of the first and five instar were, respectively 0.061 and 0.115 μl per liter of air after 48 hours. In addition, the LC50 obtained from the contact toxicity study of the resin essential oil on the first and fifth instar larvae of potato tuber moth after 48 hours was 0.051 and 0.051 microliters per square centimeter respectively. Further on, ovicidal toxicity (LC50) of the resin essential oil was obtained 0.47 μl / cm2 after 4 days. The results of the repellency test showed the repellent effect of the resin essential oil in the first larvae was more than the instar of five, and its effect decreased with increasing time.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • essential oil
  • Pistacia atlantica
  • potato tuber moth
  • Contact toxicity
  • repellency