نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه هرمزگان

2 استاد دانشگاه

3 استادیار دانشگاه هرمزگان

چکیده

کشتی‌چسب‌ها با تولید و رهاسازی انبوه لارو معلق در ستون آبی از مولفه‌های مهم در شبکه‌های غذایی زیست‌بوم‌های دریایی به حساب می‌آیند. مانند سایر جانوران، ریختار گونه‌های بین‌جزرومدی کشتی‌چسب نیز متاثر از عوامل محیطی از جمله شدت امواج است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شدت امواج بر استحکام صدف در کشتی‌چسب رایج سواحل بندرعباس Amphibalanus amphitrite انجام شد. نمونه‌ها از بخش‌های پناه‌گاهی و موج‌خور دو اسکله در شهر بندرعباس جمع‌آوری و علاوه بر محاسبه جرم حجمی، نفوذپذیری قطعات اسکیوتوم و رستروم با استفاده از دستگاه پنترومتر اندازه‌گیری شد. غلظت کلسیم نیز در صدف نمونه‌های هر بخش اندازه‌گیری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نمونه‌های موجود در بخش محفوظ دارای کلسیم بیشتر (میانگین = 191.5 میلی گرم بر لیتر) ، صدف چگال‌تر (میانگین جرم حجمی = 1.81) و محکم‌تری (میانگین نیروی لازم جهت شکستن روستروم = 2.49 کیلوگرم) نسبت به نمونه‌های بخش موج-خور هستند (میانگین کلسیم = 182.3، میانگین جرم حجمی = 1.48، میانگین نیروی لازم جهت شکستن روستروم = 1.34 کیلوگرم). به نظر می‌رسد این استحکام بیشتر نمونه‌های بخش محفوظ به علت رشد کندتر و تراکم بیشتر لایه‌های آهکی در این افراد نسبت به نمونه‌های بخش موج‌خور باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of wave exposure on shell strength of the common intertidal barnacle Amphibalanus amphitrite

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ranjbar eslamloo 1
  • Narges amrollahi 2
  • Adnan Shahdadi 3

1 Student/ University of Hormozgan

2 University professor

3 Assistant professor / University of Hormozgan

چکیده [English]

By releasing a large amount of planktonic larvae, barnacles are among the important constituent of marine food webs. Like other animals, anatomy of costal barnacles are also affected by environmental conditions such as wave exposure. This work aims to study effect of wave exposure on shell strength of the common intertidal barnacle Amphibalanus amphitrite in the city of Bandar Abbas. Specimens were collected from sheltered and exposed sides of two breakwaters in the city of Bandar Abbas. In addition to shell density, penetration force was calculated in scutum and rostrum using a penetrometer. Calcium concentration also was measured in the shells of specimens from both sides. Present results showed that barnacles in the sheltered side have higher calcium concentration (average = 191.5 milligram/liter), heavier (the average density = 1.81) and stronger (the average force to penetrate rostrum = 2.49 kilogram) shells compared to those of exposed side (the average of calcium concentration = 182.3 milligram/liter; the average density = 1.48; the average force to penetrate rostrum = 1.34 kilogram). It seems that this strength comes from the slower growth and denser calcification in the specimens of the sheltered area compared to the ones in the exposed side.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Penetrometry
  • density
  • shell calcium