نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، شهرستان نور، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شکم‌پایان با بیشترین فراوانی و تنوع زیستگاهی، بزرگترین رده از شاخه نرم‌تنان هستند. تنوع گونه‌ای لیمپت‌های حقیقی (خانواده Nacellidae) در جزیره هرمز با جمع‌آوری 121 نمونه ‌‌از اعضای این خانواده از دو ایستگاه در نواحی جذر ومدی و در دو فصل پاییز و زمستان سال‌های 1395 و 1396 بررسی شد. مطالعات ریخت‌شناختی بر اساس صفات ریختی پوسته، پا و ساختار رادولا بر روی نمونه‌ها انجام شد و همچنین مطالعه مولکولی با استفاده از داده‌های ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز c زیرواحد 1 (CO1) صورت گرفت. نتایج مطالعات ریخت‌شناختی نشان داد که تمامی نمونه‌های جمع‌آوری شده با وجود دارا بودن فنوتیپ‌های متفاوت و تفاوت از نظر صفات طرح و رنگ پوسته، متعلق به گونه Cellana karachiensis می‌باشند. نتایج مطالعه مولکولی بر روی 6 نمونه نیز این یافته را مورد تایید قرار داد. از این رو نتایج این مطالعه، علاوه بر نشان دادن تنوع فنوتیپی بالا برای گونه C. karachiensis، ارزش آرایه‌شناختی صفات طرح و رنگ پوسته را در شناسایی گونه‌های این خانواده مورد سوال قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Species Identification of Nacellidae Thiele, 1891 Family in Hormuz Island (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Zahra Maysoori 1
  • Mehdi Ghodrati Shojaei 2
  • Jafar Seyfabadi 1

1 Department of Marine Biology, Faculty of Natural Resources & Marine Science, Tarbiat Modares University, Nur, Iran

2 Department of Marine Biology, Marine Science and Natural Resource Faculty, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Gastropods are the largest group of molluscs, with the highest abundance and habitats diversity. The species diversity of true limpets (Nacellidae) in Hormuz Island was investigated by collecting 121 specimens belonging to this family from two stations in the intertidal zone in fall and winter 2016 and 2017. Morphological studies were carried out on the basis of shell morphological characteristics, foot color, radula structure. Besides, the molecular study was also performed using the cytochrome oxidase c subunit 1 (CO1) of the mitochondrial gene. The results of morphological studies indicate that all the specimens, despite having different phenotypes and differences in pattern and color of the shell traits, belonged to Cellana karachiensis which was also confirmed by the molecular finding. Therefore, the results of this study show various phenotypes for C. karachiensis, which also cast doubt on the taxonomic value for identification of this family, based on the color pattern, shell and radula traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patellogastropoda
  • Limpet
  • Radula
  • Hormuz Island