1. مطالعه ساختار جمعیتی هامور معمولی Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در خلیج فارس

حامد قناعتیان؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ مهدی محمدی؛ حسین ذوالقرنین؛ سید احمد قاسمی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 126-133

چکیده
  ساختار جمعیتی Epinephelus coioides، هامور معمولی، در خلیج فارس از نظر 6 جایگاه ریزماهواره پلی مورف مورد بررسی قرار گرفت. 5-3 گرم از بافت نرم هر کدام از 120 نمونه صید شده از 4 ایستگاه تهیه گردید. استخراج DNA با استفاده از روش استاندارد استات آمونیوم انجام وکمیت و کیفیت آن با روش­های اسپکتروفتومتری و الکتروفورز بر روی ژل آگارز 1 درصد بررسی شد. قطعات ...  بیشتر

2. اثر استروژنیک 4-نونیل فنل بر سنتز ویتلوژنین در جنس نر نابالغ ماهی شانک زردباله، latus (Teleostei: Sparidae) (Houttuyn, 1782) Acanthopagrus

محمد نادری؛ علیرضا صفاهیه؛ سیمین دهقان مدیسه؛ حسین ذوالقرنین؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ سیمین عیدی وند

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 143-154

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر ماده استروژنیک 4-نونیل فنل بر ساخت ویتلوژنین در جنس نر نابالغ ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان در خلال دو هفته و بصورت تزریق درون صفاقی، غلظت­های 10، 50، 100، 150 و 200 میکروگرم بر گرم بر هفته از 4-نونیل فنل را دریافت نمودند. به ماهیان یک گروه نیز 2 میکروگرم بر گرم بر هفته از 17بتا-استرادیول تزریق ...  بیشتر