آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 855
تعداد پذیرش 308

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد مقالات 353
تعداد مشاهده مقاله 636987
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 43 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 233 روز
درصد پذیرش 36 %