نویسنده = کیوان عباسی
مقایسه خصوصیات ریختسنجی و شمارشی ماهی سفید خزری، (Kamensky, 1901) Rutilus kutum در مناطق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 88-97

کیوان عباسی؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ علینقی سرپناه؛ مهدی سبحانی


ساختار جمعیت شگ ماهی جنس Linck, 1970 Alosa در سواحل جنوبی دریای خزر (استان گیلان)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 457-465

مرضیه زحمتکش؛ نادر شعبانی پور؛ عسگر زحمتکش؛ کیوان عباسی