نویسنده = لطیفه کریم زاده باردیی
بررسی هیستولوژلوژیکی و ایمونوهیستوشیمیایی اثرات نیترات مازاد در آب آشامیدنی بر روند تکوین کبد جنین موش سوری نژاد NMRI

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 215-222

مریم قریشی؛ محمد نبیونی؛ عبدالحسین شیروی؛ مهسا رستمی؛ لطیفه کریم زاده باردیی


اثرات کورکومین بر کبد رت های ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القاء شده با استرادیول والرات

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 106-118

محمد نبیونی؛ ویدا حجتی؛ آزیتا قربانی؛ لطیفه کریم زاده باردئی