نویسنده = پیمان کرمی
تحلیل فضایی گستره‌های مستعد رخداد تعارض با خزندگان در استان یزد مطالعه موردی: افعی شاخ‌دار ایرانی (Pseudocerastes persicus)

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 82-97

10.22034/jar.2023.2308

پیمان کرمی؛ مریم مروتی؛ مهدی زارع خورمیزی


ارزیابی گستره انتشار و لکه‌های زیستگاهی مطلوب خفاش دم موشی بزرگ (Rhinopoma microphyllum (Brünnich 1782 با استفاده از مدل بی نظمی بیشینه در ایران

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 310-325

مریم شامحمدی؛ وحید اکملی؛ پیمان کرمی


خرس قهوه‌ای (Ursus arctos, Linnaeus, 1758)، گونه‌ی چتر درگیر بحران تعارض در استان کرمانشاه

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 190-203

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ نصر الله رستگار پویانی


استفاده از روش مدل سازی آنتروپی بیشینه (MaxEnt) و خوشه بندی K-mean برای تحلیل زیستگاه‌های زیرزمینی جنس Niphargus در ایران

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 310-323

پیمان کرمی؛ سمیه اسمعیلی رینه


شناسایی دالان‌های زیستگاهی گوسفند وحشی ارمنی (Ovis Orientalis) در بستر سیمای سرزمین مبتنی بر تئوری مدارهای الکتریکی (مطالعه موردی: مناطق لشگر‌در و گلپر‌آباد)

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 316-330

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ احسان کرمی؛ سید مجید حسینی


بررسی مطلوبیت زیستگاه کفتار راه‌راه (Hyaena hyaena) در منطقه حفاظت‌شده هفتاد قله اراک

دوره 31، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 162-177

سحر رضائی؛ سعید نادری؛ پیمان کرمی


مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa subgutturosa) در منطقه شکارممنوع قراویز و استان کرمانشاه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 340-352

پیمان کرمی؛ محمد کمانگر؛ سید مجید حسینی