نویسنده = عبدالمجید حاجی مرادلو
تعیین غلظت نیمه کشنده روی (LC5096h, ZnSO4) در ماهی کپور (Cyprinus carpio) تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 119-125

محمد فرهنگی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ فرامرز رستمی چراتی