1. بررسی تاثیر فلز سنگین کروم بر پارامترهای حرکتی اسپرم تاس ماهی ایرانی

شیدا گلی؛ محمد رضا ایمان پور؛ گلی نوری

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 97-104

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فلز سنگین کروم بر پارامترهای حرکتی اسپرم تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در شرایط آزمایشگاهی بود. بدین منظور مایع منی 10 تاس¬ماهی ایرانی جمع¬آوری و در مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه-های اسپرم به مدت 2،0، 4، 24، 48 و 72 ساعت در معرض غلظت¬های 1/0 و 5 میلی¬گرم بر لیتر کروم قرار گرفتند سپس درصد اسپرم¬های ...  بیشتر