نویسنده = رسول کرمیانی
استخوان شناسی پساجمجمه ای در لاکپشت مهمیزدار (Testudo graeca)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 186-201

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


مطالعه ریخت‌شناسی جمجمه لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (Gemelin, 1774) (Testudines: Geoemydidae) در غرب ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 245-261

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


فون سوسماران شهرستان ارسنجان در شمال شرقی استان فارس

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 82-87

احسان رحیمی؛ نصر الله رستگار پویانی؛ رسول کرمیانی


مطالعه فون سوسماران شهرستان کنگاور و مناطق اطراف آن

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-14

حمید رضا ازهر؛ نصراله رستگارپویانی؛ رسول کرمیانی