نویسنده = شهروز برادران نویری
کشت بافت باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 483-494

محمدرضا نوروزفشخامی؛ محمد پورکاظمی؛ محمد حسن زاده صابر؛ محمود بهمنی؛ شهروز برادران نویری؛ مرتضی دلیری؛ احمد غروقی