نویسنده = سید مهدی امینی نسب
بررسی موفقیت زاد آوری میوه خور Hypocolius ampelinus در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و میان آب استان خوزستان

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 37-48

سید مسعود حسینی موسوی؛ بهروز بهروزی راد؛ سید مهدی امینی نسب؛ رضا کریم پور