نویسنده = جواد دقیق روحی
اثرآلودگیهای انگلی روی برخی فاکتورهای خونی اردک ماهی تالاب انزلی linnaeus,1785) ( Esox lucius

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 22-36

فرزین جمال زاد فلاح؛ حسین خارا؛ جواد دقیق روحی؛ محمد صیاد بورانی