نویسنده = محمدرضا رحمانی
تاثیر عوامل محیطی و انسانی بر الگوی توزیع ماهیان رودخانه کرج

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 121-134

سید مهدی مصطفوی؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد کابلی؛ اصغر عبدلی