نویسنده = منصوره ملکیان
انتخاب خردزیستگاه، توسط گونه های مارمولک همبوم روزفعال در پارک ملی کلاه قاضی

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 367-376

زهرا صفری کنگ؛ محمود رضا همامی؛ معصومه کوهی لاسیبی؛ منصوره ملکیان