1. رژیم غذایی و شاخص های تغذیه ای سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) در رودخانه سزار (استان لرستان)

مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمد تقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 405-416

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی شاخص های غذایی سیاه ماهی فلس ریز (C. damascina) در رودخانه سزار، از رودخانه های استان لرستان صورت گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه از تیر تا آذر 1390 و با استفاده از تورهای پرتابی (سالیک) با چشمه های مختلف و تور انتظاری با چشمه 50 میلیمتری صورت گرفت. جهت آنالیز رژیم غذایی، 128 نمونه از گونه C. damascina مورد بررسی قرار گرفتند. ...  بیشتر