نویسنده = سهیل ایگدری
مطالعه استخوان‌شناسی گونه مروارید ماهی ارومیه (Gunther, 1899) Acanthobrama urmianus در رودخانه شهرچای ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

سهیل ایگدری


بررسی تأثیر شوری بر تغییرات شکل بدن ماهی پلاتی (Xiphophorus maculatus Günther 1866) در مراحل اولیه تکوین با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 211-225

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ عبدالمجید عبدی؛ هادی پورباقر؛ غلامرضا رفیعی


تنوع ریختی جمعیت‌های گونه سیاه‌ماهی خالدار (Paracapoeta trutta) در زیرحوضه‌های رودخانه سیروان با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 150-167

زهرا مهربانی؛ سهیل ایگدری


بررسی ارتباط بین فاکتورهای محیطی و پراکنش جویبارماهی کرمانشاه (Sasanidus kermanshahensis) در رودخانه دینورآب با استفاده از مدل تجمعی تعمیم یافته (GAM)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 265-281

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


بررسی ویژگی‌های زیستگاهی گونه سیاه ماهی شجریانی (Capoeta shajariani) در رودخانه دینورآب حوضه رودخانه کرخه

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 96-108

عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ بهناز جعفری


ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه زرینه رود با استفاده از شاخص های زیستی ماهیان: مطالعه موردی تاثیر شهر شاهین دژ (استان آذربایجان غربی)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 11-27

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ یحیی شمس؛ سید ولی حسینی


مقایسه خصوصیات ریختسنجی و شمارشی ماهی سفید خزری، (Kamensky, 1901) Rutilus kutum در مناطق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 88-97

کیوان عباسی؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ علینقی سرپناه؛ مهدی سبحانی


مقایسه بافت شناسی اندام‌های تنظیم کننده اسمزی در مولدین رسیده و نزدیک رسیدگی دهان گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) مهاجر به رودخانه شیرود

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 237-243

اشرف نامداریان راد؛ باقر مجازی امیری؛ سهیل ایگدری؛ صالح بنام؛ مجید عابدی


بررسی محدوده زیستگاهی سگ ماهی جویباری سفیدرود Oxynoemacheilus bergianus در رودخانه کردان (حوضه دریاچه نمک، استان البرز) در فصل پاییز

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 361-370

نرجس طباطبایی؛ سهیل ایگدری؛ ایرج هاشم زاده؛ مظاهر زمانی فرادنبه


بررسی انعطاف پذیری ریختی سیاه ماهی توئینی (Capoeta damascina Valenciennes, 1842) (شعاع بالگان: کپور ماهیان) در بخش ایرانی حوضه دجله با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 170-179

پریا رضوی پور؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ یزدان کیوانی


استخوان شناسی ساختار سر در سگ ماهی جویباری (Oxynoemacheilus bergianus) رودخانه سفیدرود

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 21-34

28103

پریا جلیلی؛ سهیل ایگدری