نویسنده = عبدالحسین شیروی
اثرات حفاظتی عصاره میوه گیاه تمشک (Rubus fruticosus L.) بر عملکرد آنتی اکسیدانی در موش های صحرایی نر دیابتیک القا شده با استرپتوزوتوسین

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 105-113

نوشین امینی؛ عبدالحسین شیروی؛ ناصر میرازی؛ ویدا حجتی؛ رقیه عباسعلی پورکبیرره


بررسی چرخه اسپرماتوژنز سوسمار سبز خزری در استان مازندران

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-137

رضا بهنیافر؛ ویدا حجتی؛ عبدالحسین شیروی؛ سید محمد کشاورز


بررسی هیستولوژلوژیکی و ایمونوهیستوشیمیایی اثرات نیترات مازاد در آب آشامیدنی بر روند تکوین کبد جنین موش سوری نژاد NMRI

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 215-222

مریم قریشی؛ محمد نبیونی؛ عبدالحسین شیروی؛ مهسا رستمی؛ لطیفه کریم زاده باردیی