نویسنده = نصر الله رستگار پویانی
استخوان شناسی پساجمجمه ای در لاکپشت مهمیزدار (Testudo graeca)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 186-201

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


مطالعه ریخت‌شناسی جمجمه لاک‌پشت خزری Mauremys caspica (Gemelin, 1774) (Testudines: Geoemydidae) در غرب ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 245-261

فریبا رادمنش؛ رسول کرمیانی؛ نصر الله رستگار پویانی


خرس قهوه‌ای (Ursus arctos, Linnaeus, 1758)، گونه‌ی چتر درگیر بحران تعارض در استان کرمانشاه

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 190-203

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ نصر الله رستگار پویانی


فون سوسماران شهرستان ارسنجان در شمال شرقی استان فارس

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 82-87

احسان رحیمی؛ نصر الله رستگار پویانی؛ رسول کرمیانی


مطالعه فون سوسماران شهرستان کنگاور و مناطق اطراف آن

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-14

حمید رضا ازهر؛ نصراله رستگارپویانی؛ رسول کرمیانی