نویسنده = احمد قارزی
بررسی فون سوسماران کویر مرنجاب در استان اصفهان

دوره 33، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 168-179

احمد قارزی؛ علیرضا پسرکلو؛ حسن نبی زاده؛ اسکندر رستگار پویانی


مقایسه ویژگیهای تشریحی و بافت شناسی اندام وومرونازال در دو مار غیرسمی Eirenis collaris و Typhlops vermicularis

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 327-339

احمد قارزی؛ پریسا یوسفی؛ محسن عباسی


مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی لوله گوارشی ماهی زرده (Capoeta damascina) ، در رودخانه سزار، استان لرستان

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 389-398

طاهره اسدی؛ احمد قارزی


مقایسه ترکیب سنی در دو جمعیت از گونه‌های دوزیست بی‌دم مخمل کوه با استفاده از روش اسکلتوکرونولوژی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 176-184

2723

صدیقه اشکاوندی؛ احمد قارزی؛ محسن عباسی