نویسنده = اصغر عبدلی
تاثیر عوامل محیطی و انسانی بر الگوی توزیع ماهیان رودخانه کرج

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 110-125

سید مهدی مصطفوی؛ محمدرضا رحمانی؛ محمد کابلی؛ اصغر عبدلی


بررسی ارتباط غذایی بین گاوماهی کورا Ponticola cyrius و ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در رودخانه تجن، استان مازندران

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 281-292

حسین رحمانی؛ سعید اسماعیل پور پوده؛ فاطمه اصفهانی؛ اصغر عبدلی؛ رسول قربانی؛ خسرو جانی خلیلی


تعیین زمان بلوغ جنسی گونه‎ Knipowitschia caucasica از خانواده گاوماهیان در تالاب گمیشان

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 219-226

2727

شبنم چاوشی؛ اصغر عبدلی؛ کاظم پریور؛ رحمان پاتیمار


برخی خصوصیات زیستی گاوماهی سرگنده، igorlap Neogobius در جنوب شرقی دریای خزر، محدوده استان گلستان

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 12-21

2712

معصومه پیرمحمدی؛ اصغر عبدلی؛ رسول قربانی