نویسنده = پریا اکبری
اثر مجزا و توأم گرسنگی دوره ای و مکمل ال- کارنیتین بر شاخصه های بیوشیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782) )

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 239-248

پریا اکبری؛ ناصر شهرکی


تاثیر محرومیت غذایی بر شاخص‌های بیوشیمیایی و هماتولوژیک در دو اندازه مختلف ماهی شانک زرد باله(Acanthopagrus latus, Houttyn, 1782)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 119-130

پریا اکبری؛ سعیده بیابانی؛ اسماء سندکی زهی


بررسی برخی از شاخصهای پلاسمای سمینال در میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus Lacepède, 1801)در بندر کنارک

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 399-406

پریا اکبری؛ متین خالقی؛ محمد شوقی


اثر عصاره گیاه صبرزرد (Aloe vera) در ترمیم زخم ماهی کفال خاکستری (Mugil ceplalus)

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 383-388

پریا اکبری


اثر عصاره دانه اسفند (Peganum harmala L,) بعنوان مکمل غذایی بر برخی پارامترهای ایمنی غیر اختصاصی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-8

28101

پریا اکبری؛ محبوبه قرقانی پور؛ محمد سعید فریدونی