نویسنده = سمانه انصاری
مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران

دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 352-362

سلماز باقریان نژاد؛ علیرضا شایسته فر؛ سمانه انصاری