نویسنده = جاماسب نوذری
مطالعه کروموزوم‌های Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) در مرحله پاکیتن با روش اسکواش

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 257-262

فاطمه فارسی؛ جاماسب نوذری؛ عیسی ظریفی آناخاتون


تاثیر دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک بیضه و کیسه جفت گیری Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

دوره 32، شماره 4، دی 1398، صفحه 292-299

فاطمه فارسی؛ کبری فتوحی؛ جاماسب نوذری؛ سید حسین گلدانساز؛ وحید حسینی نوه