نویسنده = محمد کوشافر
اثرات متیل- ترت- بوتیل اتر (MTBE ) بر روند تولید مثل موش سوری ماده

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 323-331

حمیدرضا خدایی؛ علی دریابیگی زند؛ بهناز مهدوی؛ محمد کوشافر؛ محمد چمنی