کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تبارزایی مولکولی گاوماهیان ایران بر اساس نشانگرهای میتوکندریایی و هسته ای

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 262-271

مهدی قنبری فردی؛ احسان دامادی


تاثیر شدت امواج بر استحکام صدف گونه کشتی‌چسب غالب بین‌جزرومدی Amphibalanus amphitrite

دوره 34، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 24-31

فاطمه رنجبر اسلاملو؛ نرگس امرالهی بیوکی؛ عدنان شهدادی


مطالعه هیستوفیزیولوژیک بیضه در گربه کوسه عربی Chiloscyllium arabicum خلیج فارس طی دو فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 26-36

فریده پرفروغ؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا


زیست شناسی تولید مثل اکتوکورال Plumarella flabellata جمع آوری شده از زیستگاه های مصنوعی خلیج فارس

دوره 32، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 117-124

نگین سلامات


مطالعه ی مقایسه ای ساختار بافتی کلیه در گونه های مختلف ماهیان از خانواده های غالب شمال غرب خلیج فارس

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 331-339

عبدالعلی موحدی نیا؛ مریم اسلامی؛ محمد تقی رونق؛ نگین سلامات


مطالعه تنوع زیستی و شناسایی اجتماعات روزنه داران در شرق جزیره قشم

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-17

عاطفه اشکیور؛ بابک دوست شناس؛ سید محمد باقر نبوی؛ نسرین سخایی


رژیم غذایی ماهی کفشک تیزدندان Psettodes erumei در خلیج فارس (استان هرمزگان)

دوره 28، شماره 2، تیر 1394، صفحه 125-135

زهرا آژ؛ ایمان سوری نژاد؛ احسان کامرانی؛ مهدی قدرتی شجاعی


بررسی فراوانی و شناسایی پاروپایان پلانکتونیک راسته های Cyclopoida و Harpacticoida در آبهای بحرکان – بندر هندیجان (شمال غرب خلیج فارس)

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 319-328

2733

سرور پیغان؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه


بررسی خصوصیات تولید مثلی لاک پشت منقار عقابی(Eretmochelys imbricata) در سواحل جزیره کیش

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 377-385

2739

مهدی طبیب


مطالعه برخی جنبه‌های زیست شناسی تولید مثلی ماهی کفشک زبان گاوی درشت پولک (cynoglossus arel) خلیج فارس (سواحل بوشهر)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 251-259

27210

محمدعلی سالاری علی آبادی؛ علی منصوری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ مهرداد نصری تجن؛ امیر وزیری زاده


تعیین پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهیگوازیمNemipterus japonicus (Bloch, 1791) با استفاده از فراوانی طولی در سواحل خوزستان (شمال خلیج فارس)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 100-105

27110

فرزانه فاضلی


مطالعه ساختار جمعیتی هامور معمولی Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در خلیج فارس

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 126-133

27113

حامد قناعتیان؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ مهدی محمدی؛ حسین ذوالقرنین؛ سید احمد قاسمی


تعیین سن ماهی سرخوی چمن Lutjanus malabaricus)) با استفاده از اتولیت (سنگ گوش) درآبهای هرمزگان

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 305-313

26310


بررسی فصل تخم ریزی و میزان هماوری ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus ) در سواحل خوزستان (شمال خلیج فارس)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 186-192

2625